Namibia Future Media Omulunga - Okashona

Omulunga - Okashona

Rise and Shine with the Go getter team on Okashona Ha Tunapo. There is never a dull moment with the youngest and vibrant entertainers in the Oshiwambo media industry. The gorgeous and vivacious Princess Anna Penavali and animated and comedic Dj Munene the big man on the Omulunga morning show from 06H00-10H00
Daily Other Namibia News · Entertainment News
105 Episodes
1 – 20

Tutungeni mombepo

Omukadhona gwedhina Tutungeni okwadhenge mombepo tati aalumentu ohaya lundulula omadhina gaakadhona yawo moongodhi dhawo ngele yamonopo ishewe gumwe tamonika nawa.
22 May 11AM 3 min

OMUDHENGI MEWAGANDJO

Omudhengi okwadhenge mombepo tagandja oombedhi kepangalo omolwa uunona wuli kohi yoomuvula omulongo 19, oshowo komu 14 tawu ningi omategelelo Moshitopolwa ShaHangwena
21 May 1PM 2 min

Prime Misnister's Office- Maxmus Haalwoodi-

Ovakwashiwana vokonooli otava nyenyeta omipopyo kutya meumbo mu na "ongulu" ile mu na omunailonga ha mono oiyemo ya pita po N$ 3 500 itava ka mona oshikukuta Omupopiliko wombelewa yomuprimaminista okwe shiyelifa kutya oshinima shili ngaha kashifi shoshili
17 May 3AM 10 min

Tangeni Mombepo

Tangeni okwa dhenge ,mo mbepo tati , aalumentu , yo ngashingeyi oyi kwatelela ashike maakiintu inaya hala okulonga , aniwa omulumentu anyengwa shike nokolusheno lo 50 nenge koka chocolate ko 20 .
15 May 8AM 5 min

MARRIED MAN drama

A married man came home very stressed and showing his wife attitudes, he even refuses to eat the food of his wife, the reason of his stress is that his girlfriend is cheating on him with another man, although he gave her a lot of money .
14 May 9AM 10 min

Interview with Lydia Amutenya

One of the City of Windhoek's buses caught fire on Monday, and all fifty passengers—including the driver—escaped unharmed. Lydia Amutenya City of Windhoek's spokesperson confirm
14 May 4AM 12 min

Omudhengi mewangandjo

Omudhengi okwadhenge mombepo tanyenyeta oombotsosto ndhoka tadhi yakulako uuwig woomeme po four-way yaHavana unene ngele omeme taya heluka muulefa nenge mootaxi.
10 May 8AM 2 min

Bishop Katenda analysis

Mothers and fathers are still in their marriages while their sons and daughters have already divorced, what might be the problem here friend?
8 May 10AM 26 min

Interview with NASFAF CEO Kennedy Kandume

NSFAF CEO Kennedy Kandume says continuing students or senior students that did not receive their payments in April 26 will receive doubled payments on 28 of May this year.
7 May 4AM 17 min

Make my dya

ehokololo kombinga yondjokana ndjoka yateka molwa omilongontano.
6 May 4AM 12 min

omudhengi mombepo

Omulumentu okwapopi mombepo tati , ye okwakongelwa omukadhona kaakuluntu ye ashike hole so nice tatekulu, ando aniwa okwali ngaa tashi ningilwa kehe omulumentu neeg ,
2 May 12PM 4 min

Mbelekeshe on air

Mbelekeshe Omunankondo okwadhenge mombepo tagandja omaiyuvo ge kutya omeme , otaatindile uunona yo nantango inayahala okufuta ookinda ngele okanona ohakazi nahe.
29 Apr 9AM 2 min

Interview with Chief inspector Thomas Iyambo

Chief inspector Thomas Iyambo okwagandja olopota yinasha nemangepo lyomusitagongalo ngoka amangwapo takufekelwa ayaha omukwanegongalo mopadhi ,.Mongeleka Okakonda ,yili momukunda Ashaaga popepi nOngwediva.
25 Apr 9AM 16 min

Commissioner General Raphael Hamunyela

Rise and Shine with the Go getter team on Okashona Ha Tunapo. There is never a dull moment with the youngest and vibrant entertainers in the Oshiwambo media industry. The gorgeous and vivacious Princess Anna Penavali and animated and comedic Dj Munene the big man on the Omulunga morning show…
23 Apr 6AM 40 min

Interview with Bishop Katenda

O Bisofi Katenda okwati eehombo odhindji otadhiteka molwashoka aagundjuka yongashingeyi otaya hokana taya hakana oshoka oyatila omuntu akuthwepo kumukwawo , ekondombolo , ohalitula ashike miipundi konima yethimbo otalili tali pi .
22 Apr 11AM 32 min

Make my day

monale ngele owagandjapo etegelelo nenge okanona komulumentu ihe kakeshike , ndele takazalekwa onyoka yaandja yomulumentu ngoka otakaningi okalayi, Osho ngaa shili nomonena ndishi nenge mongashingeyi , uupeko washendje ?
19 Apr 7AM 6 min
1 – 20