REETSA: NTSEKI O AMOGETSE GORE O PALLETSWE JAAKA MOKATISI WA BAFANA

--:--
Molefi Ntseki, mokatisi wa Bafana Bafana, o tsere maikarabelo ka go amogela gore o foseditse naga ka gore Aforika Borwa ga ba phunyeletsa ko metshamekong ya 2022 Afcon.
Seno ke morago ga go latlhegelwa ka ntlha tse pedi go lefela (2-0) kgatlhanong le naga ya Sudan ko Khartoum ka Latshipi.
Ntseki a re le ena o swabile nko go feta molomo.
Reetsa.
29 Mar 2021 Setswana South Africa Soccer

Other recent episodes

REETSA BORANOLODI BO TLHWATLHWA: GO TLILE GO NKGA GO SA BOLA!

Ke lekgetho la ntlha mo historing e diragala ntlha e ntseng jaana, e bile e ka nna lekgetho la bofelelo mo isagweng ya rona. Reetsa ga re leba leba mojago wa Mamelodi Sundowns le wa AmaZulu ga ba sianela go fitlha ko lefatsheng la Kanana ele bantlha.
2 May 2021 10 min

REETSA: LEANO LE KA THUSANG SAFA MO MAIDING A MOKATISI WA BAFANA

Nako dingwe monna o tshwanela ke go dira dilo tse seng maleba gore fela ba lapa gagwe ba seke ba robala ka tlala. Ke seo rona jaaka Ma-Afrika Borwa re eletsang go se dira jaaka Safa e goga dinao go bona mokatisi wa Bafana Bafana. Ke setlhopha sa naga, mme…
25 Apr 2021 8 min