Songs of the Ocean through the eyes of the Xhosa people in Willowvale - Episode 1 - Xhosa Version

Yimigcobo nemincili ukunamkela kwinqubo yokuqala ngqi yeNgoma Zaselwandle. Olusasazo-shicilelo luza luziziqendu eziliqela luvuka kumavukazi aseTsitsa lukhwela ikhwelo lukhweza ngokhwezi libubutha’unxweme lomntla-mpuma weMpuma-Koloni ukuyonqandwa ziintaba zeeNgquza. Ngoko ke hamba nam uKuhle Ngqezana sifunxe kwimithombo yolwazi ngobudlelwano boluntu lwasenxwemeni nolwandle abaphila ngalo. Kweziziqendu zalenkqubo yeeNgoma Zaselwandle siniphathela ingqokelela yobugcisa, inkcubeko, amagugu kunye nolwazi oluphilisayo oluphila ezingomeni nakumabali.

Uhambo lwethu luqala kuGatyana idolotshana yamaXhosa akwaGcaleka kude kufuphi neQunu iDutywa neGcuwa. Kulapho siqala khona ukuva banzi ngobunzulu bolwandle, amachweba nezinqa adibana kuzo elisweni lenyama nasemoyeni.