Songs of the Ocean through the eyes of the Xhosa people in Hamburg - Episode 2 - Xhosa Version

Namnkelekile kwisiqendu sesibini seeNgoma Zaselwandle. Olu lusasazo shicilelo olukhenketha unxweme lwaseMzantsi Afrika olujoliselwe ekuphangalaliseni ulwazi ngolwandle nabo baphila ngalo. Kulenqubo siqokelela ulwazi lwemveli nenkcubeko oluvakaliswa ngamabali neengoma eziqokelelwe kwizithili ezigudle unxweme lweWild Coast eMpuma-Koloni.
Kwesi isiqendu uhambo lwethu lusibeka eHamburg, idolotshana encinane kwiphondo laseMpuma Koloni.