SPORTS-TALK: BAFANA BA ITLHOKOMELA KGATLHANONG THE SAO TOME

--:--
Bafana Bafana bana le letsatsi le le kannang thata ga ba sa ikatega ga ba golagana le naga ya Sao Tome ePrincipe ele ga ba itekella go punyelletsa go tsena ko makgaolakganyeng a 2022 Afcon ko Cameroon.
Leeto la ko Nelson Mandela Stadium le ka ba ketefallang ga fela ba ka se nose dino tse tlhano mme ba sa nosiwe.
16 Nov 2020 Setswana South Africa Soccer

Other recent episodes

REETSA BORANOLODI BO TLHWATLHWA: GO TLILE GO NKGA GO SA BOLA!

Ke lekgetho la ntlha mo historing e diragala ntlha e ntseng jaana, e bile e ka nna lekgetho la bofelelo mo isagweng ya rona. Reetsa ga re leba leba mojago wa Mamelodi Sundowns le wa AmaZulu ga ba sianela go fitlha ko lefatsheng la Kanana ele bantlha.
2 May 2021 10 min

REETSA: LEANO LE KA THUSANG SAFA MO MAIDING A MOKATISI WA BAFANA

Nako dingwe monna o tshwanela ke go dira dilo tse seng maleba gore fela ba lapa gagwe ba seke ba robala ka tlala. Ke seo rona jaaka Ma-Afrika Borwa re eletsang go se dira jaaka Safa e goga dinao go bona mokatisi wa Bafana Bafana. Ke setlhopha sa naga, mme…
25 Apr 2021 8 min