REETSA: MABAKA TOTA GORE BATSHAMIKI BA TTM BA KGANELE GOYA IKATISONG

--:--
Jaaka SunSport e go thankgolletse yona pele gore batshamiki ba Tshakhuma FC ba kganetse goya ikatisong ka Mosupulogo morago ga gore madi a bona a kgwedi asa duelwa, kgang eno e phunyeletsa boteng ba sebodu. Motswana o kile a bua gore ntja e senang lebelo e siiwa ke ke nong e tlhotsa, tota e tila kgatelopelo ya ka fa tlase ga mmu.
Reetsa ga re go thankgollela yona.
2 Dec 2020 Setswana South Africa Soccer

Other recent episodes

REETSA BORANOLODI BO TLHWATLHWA: GO TLILE GO NKGA GO SA BOLA!

Ke lekgetho la ntlha mo historing e diragala ntlha e ntseng jaana, e bile e ka nna lekgetho la bofelelo mo isagweng ya rona. Reetsa ga re leba leba mojago wa Mamelodi Sundowns le wa AmaZulu ga ba sianela go fitlha ko lefatsheng la Kanana ele bantlha.
2 May 2021 10 min

REETSA: LEANO LE KA THUSANG SAFA MO MAIDING A MOKATISI WA BAFANA

Nako dingwe monna o tshwanela ke go dira dilo tse seng maleba gore fela ba lapa gagwe ba seke ba robala ka tlala. Ke seo rona jaaka Ma-Afrika Borwa re eletsang go se dira jaaka Safa e goga dinao go bona mokatisi wa Bafana Bafana. Ke setlhopha sa naga, mme…
25 Apr 2021 8 min