Radio Rosestad Rosestad Godsdiens

Rosestad Godsdiens

Christelike oggenddienste wat uitgesaai word Maandag tot Saterdag om 08:30 asook Sondag Erediens om 09:00 en die Aanddiens om 19:00
Daily Afrikaans South Africa Religion & Spirituality · Christianity
1,191 Episodes
1 – 20

Vrydag Oggenddiens - Past Deon Bosch

JEREMIA 29 4So sê Ek, die Here die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat Ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het: 5Bou vir julle huise en bewoon dit, lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan, 6trou en bring kinders in die wêreld,…
29 Sep 2AM 17 min

Dinsdag Oggenddiens - Past Deon Bosch

MATTEUS 28 18Jesus kom toe nader en sê vir hulle: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. 19Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige…
26 Sep 2AM 16 min

Maandag Oggenddiens Past Deon Bosch

GENESIS 41 50Reeds voor die jare van hongersnood begin het, is daar vir Josef twee seuns gebore. Sy vrou Asenat, dogter van Poti-Fera priester van On, het hulle vir Josef in die wêreld gebring. 51Hy het die oudste Manasse genoem, “want,” het hy gesê, “God het my alles laat vergeet:…
25 Sep 2AM 14 min

Sondagaand Erediens - Ds Bergh Muller

1 JOHANNES 1 8As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. 1 JOHANNES 2 2Hy is die versoening vir ons sondes; en nie net vir óns sondes nie, maar ook vir dié van die hele wêreld.
24 Sep 1PM 22 min

Sondagoggend Erediens - Ds Bergh Muller

KOLOSSENSE 3 Julle is saam met Christus uit die dood opgewek 1Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar Hy aan die regterhand van God sit. 2Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op…
24 Sep 3AM 23 min

Saterdag Oggenddiens - Ds Bergh Muller

MATTEUS 14 25Met dagbreek die volgende môre het Hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. 26Toe sy dissipels Hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê: “Dis 'n spook!” Van angs het hulle hard begin skreeu. 27Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en…
23 Sep 2AM 17 min

Vrydag Oggenddiens - Ds Bergh Muller

JOHANNES 20 24Tomas, wat ook Didimus genoem is, een van die twaalf, was nie by die dissipels toe Jesus gekom het nie. 25Die ander dissipels sê toe vir hom: “Ons het die Here gesien!” Maar hy sê vir hulle: “As ek nie die merke van die spykers in sy hande…
22 Sep 2AM 18 min

Donderdag Oggenddiens - Ds Bergh Muller

MATTEUS 22 Die vraag oor die grootste gebod (Mark. 12:28-34;Luk. 10:25-28) 34Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaargekom, 35en een van hulle, 'n wetgeleerde, het Hom met 'n vraag probeer vastrek. 36“Meneer,” vra hy, “wat is die grootste gebod in die wet?”…
21 Sep 2AM 15 min

Woensdag Oggenddiens - Ds Bergh Muller

MATTEUS 6 12en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree; 13en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose.
20 Sep 2AM 14 min

Dinsdag Oggenddiens - Ds Bergh Muller

MATTEUS 5 Kuisheid 27“Julle het gehoor dat daar gesê is: ‘Jy mag nie egbreuk pleeg nie.’ 28Maar Ek sê vir julle: Elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg. 29“As jou regteroog jou laat struikel, haal hom uit en gooi…
19 Sep 2AM 16 min

Maandag Oggenddiens - Ds Bergh Muller

MARKUS 10 Jesus seën die kindertjies (Matt. 19:13-15;Luk. 18:15-17) 13Die mense het kindertjies na Jesus toe gebring dat Hy hulle moet aanraak. Sy dissipels het met die mense daaroor geraas. 14Maar toe Jesus dit sien, was Hy verontwaardig en het Hy vir hulle gesê: “Laat die kindertjies na My toe…
18 Sep 2AM 16 min

Sondagaand Erediens - Ds Frans Oosthuizen

HANDELINGE 2 Die uitstorting van die Heilige Gees 1Toe die dag van die pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. 2Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. 3Hulle het iets soos…
17 Sep 1PM 20 min

Saterdag Oggenddiens - Ds Frans Oosthuizen

PSALMS 27 Die Here is my lig en my redder 1Van Dawid. Die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees? 2As misdadigers op my afstorm om my dood te maak, my teëstanders en my…
16 Sep 2AM 20 min

Vrydag Oggenddiens - Ds Frans Oosthuizen

EKSODUS 8 8Hierna roep die farao vir Moses en Aäron en sê: “Julle moet die Here bid dat Hy die paddas van my en my mense af wegvat. Dan sal ek die volk laat gaan dat hulle vir die Here kan gaan offer.” 9Moses antwoord toe: “Soos dit U Majesteit…
15 Sep 2AM 15 min

Donderdag Oggenddiens - Ds Frans Oosthuizen

PSALMS 131 Ek het rus gevind 1'n Pelgrimslied. Van Dawid. Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. 2Ek het rus en kalmte gevind. Soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind…
14 Sep 2AM 13 min
1 – 20